Hívjon, ha bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják, tanúként idézték, vagy ha már vádat is emeltek Ön ellen.

Magyarország Alaptörvénye, Szabadság és Felelősség fejezetének XVIII. Cikke szerint a büntetőeljárás alá vont személynek az eljárás minden szakaszában joga van a védelemhez. Senki nem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős határozata nem állapította meg. A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 3. §-a szerint a terheltnek a büntetőeljárás minden szakaszában joga van a hatékony védelemhez. A védelemhez való jog az ember alkotmányos alapjoga, az ártatlanság vélelme pedig alkotmányos alapelv.

Önnek is joga van a védelemhez!

A védőügyvéd jogosult arra, hogy

  1. jelen legyen az olyan eljárási cselekményen, amelyen a terhelt jelen lehet vagy a terhelt jelenléte kötelező
  2. a törvényben meghatározott esetekben jelen legyen az olyan eljárási cselekményeken is, ahol a terhelt nem lehet jelen vagy a terhelt jelenléte korlátozható
  3. a védelem érdekében a jogszabályban biztosított lehetőségek és feltételek keretei között adatokat szerezzen be és gyűjtsön, és e célból a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény alapján magánnyomozót vegyen igénybe.

Időpontfoglalás
Gyanúsítotti kihallgatás

Gyanúsítotti kihallgatás

Ha a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján meghatározott személy megalapozottan gyanúsítható bűncselekmény elkövetésével, őt a nyomozó hatóság, illetve az ügyészség gyanúsítottként hallgatja ki. Gyanúsítotti kihallgatása esetén Önnek joga van védőt meghatalmazni!

Kényszerintézkedések

Kényszerintézkedések

Megkülönböztetünk személyi szabadságot és vagyont érintő kényszerintézkedést. Míg az előbbi alá az őrizet, a távoltartás, a bűnügyi felügyelet, a letartóztatás és az előzetes kényszergyógykezelés tartozik, az utóbbinak a kutatás, a motozás, a lefoglalás, a zár alá vétel és az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele minősül.

Tanúkihallgatás

Tanúkihallgatás

Tanúként az hallgatható ki, akinek a bizonyítandó tényről tudomása lehet, nem szabad azonban megfeledkeznünk a vallomástétel akadályairól, azaz arról, hogy van aki nem hallgatható ki tanúként illetve van aki a vallomástételt megtagadhatja. Ne felejtse el! A tanú kihallgatásánál jelen lehet az Ön érdekében eljáró ügyvéd.

Magánvádas eljárás

Magánvádas eljárás

Magánvádló az, aki a magánvádas eljárásban a vádat képviseli, feltéve, hogy az elkövető magánindítványra büntethető. Hat ilyen bűncselekményt különböztetünk meg, a könnyű testi sértést, a magántitok megsértését, a levéltitok megsértését, a rágalmazást, a becsületsértést, és a kegyeletsértést.

EGYES BŰNCSELEKMÉNYEK

Testi sértés

Testi sértés

Btk. 164. § Aki más testi épségét vagy egészségét sérti, testi sértést követ el. Ha a testi sértéssel okozott sérülés vagy betegség nyolc napon belül gyógyul,  könnyű testi sértésről, ha nyolc napon túl gyógyul,  súlyos testi sértésről beszélünk.

Lopás

Lopás

Btk. 370. § (1) Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el.

Csalás

Csalás

Btk. 373. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz, csalást követ el.

Zaklatás

Zaklatás

Btk. 222. § (1) Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetve mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, őt rendszeresen vagy tartósan háborgatja, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Közúti baleset okozása

Közúti baleset okozása

Btk. 235. § (1) Aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével másnak vagy másoknak gondatlanságból súlyos testi sértést okoz, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Garázdaság

Garázdaság

Btk. 339. § (1) Aki olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Rongálás

Rongálás

Btk. 371. § (1) Aki idegen vagyontárgy megsemmisítésével vagy megrongálásával kárt okoz, rongálást követ el.

Sikkasztás

Sikkasztás

Btk. 372. § (1) Aki a rábízott idegen dolgot jogtalanul eltulajdonítja, vagy azzal sajátjaként rendelkezik, sikkasztást követ el.

Zsarolás

Zsarolás

Btk. 367. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel vagyoni hátrányt okoz, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Járművezetés ittas állapotban

Járművezetés ittas állapotban

Btk. 236. § (1) Aki ittas állapotban vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású úszólétesítményt vagy közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású járművet vezet, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.